Dernek Tüzüğümüz

DAYANIŞMA  VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Derneğin Adı  ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı “ Çeltikli Köyü  Dayanışma  ve Yardımlaşma Derneği’ dir. Merkezi   Çeltikli Köyü/Haymana/Ankara’dır. Şubesi yoktur.

Amaçları

Madde 2-

a)- Derneğin amacı; Çeltikli Köyünü Güzelleştirmek, maddi ve manevi yardımlaşmayı sağlamak geliştirmek.              

b)- ÇELTİKLİ  KÖYLÜLERİ   arasında   sosyal  ve  kültürel   ilişkileri  geliştirmek,   birlik  ve       beraberliği pekiştirmek, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak.

Etkinlikleri  

Madde  3- Dernek amaçlarına ulaşmak için ;

a)- Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

b)- Toplantı ve tanışma seminerleri düzenlemek

c)- Eğlence ve sportif etkinlikler düzenlemek.

d)- Eğitim ve sağlık konularında yardım ve etkinliklerde bulunmak.

Madde 4- Dernek yasa gereği siyasi etkinlikte bulunamaz.

Üye olma hakkı ve Dernek Üyelik işlemleri

Madde 5- Dernek Asıl üyelerden oluşur. Dernek üyeliği için: Çeltikli Köyü halkı olması şartı aranır. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerin benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.     Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu , dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye,bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri , derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca  üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe Maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile Onursal üye olarak kabul edilirler.

Üyelerin Görevleri

Madde 6- Derneğe üye olanlar giriş aidatı  olarak  20,00- YTL  verirler. Ayrıca üyeler Kurucu Yönetim Kurulu Kararı gereğince yıllık 60,00-YTL ödemekle sorumludurlar. Dernek üyeleri Dernekçe kendilerine verilen görevleri yapmak, derneğin sorunlarını gidermek, işlerini kolaylaştırmak ve Derneğin kararlarına uymak zorundadır.

Üyelikten Çıkma

Madde 7-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla , dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma,üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8- Dernek  üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

a)- Dernek tüzüğüne aykırı davranışta bulunmak.

b)- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

c)- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatlarını altı ay içinde ödememek.

d)- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

Yukarıdan sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan ve çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve üye mal varlığında hak iddia edemez.

Derneğe İkinci kez  üye olan

Madde 9- Dernekten Yönetim Kurulu kararıyla çıkarılan veya kendi isteği ile dernekten ayrılan üyeler, tekrar  üye olmak istediği taktirde, derneğe daha önce olan borçlarının tümünü ödemek zorundadırlar.

Dernek Organları

Madde 10- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a)- Genel Kurul.

b)- Yönetim Kurulu.

c)- Denetleme Kurulu olmak üzere üç tür organı vardır.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş şekli, Toplanma zamanı, çağrı ve Toplantı Usulü Madde

11- Genel Kurul,  Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;              

a)- Bu tüzükte belli edilen zamanlarda olağan,             

b)- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.             

c)- Olağan genel kurul  3 yılda bir Mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek yer ve saatte toplanır.             

d)- Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.             

e)- Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan  üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazı ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir.  İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan  çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci  fıkrada belirtilen  esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek  görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim  kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir.  Ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği  yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısına imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkana aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.  Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantısına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan  kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun oy kullanma ve karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 12- Genel Kurulda, aksine kara alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki karalar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulaların üyeler tarafından üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul karaları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 13- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.              

a)- Dernek organlarının seçilmesi.              

b)- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.              

c)- Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim kurulunun ibra    edilmesi.             

d)- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.             

e)- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.            

f)- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak  yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylaması.

g)- Dernek  yönetim  ve  denetim   kurullarının   kamu  görevlisi  olmayan  başkan  ve  üyelerine verilecek   ücret   ile  her   türlü   ödenek,    yolluk   ve  tazminatlar  ile  dernek  hizmetleri  için  görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

h)- Derneğin fesih edilmesi.           

ı)- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.              

k)- Mevzuatta  genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Genel kurul,derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.  Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma  Usul ve Şekilleri

Madde 14- Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının Seçimi

Madde 15-  Derneğin yönetim ve denetleme kurulları ile onur kurulu seçimleri olağan Genel  Kurulu toplantısı iki yılda bir belirtilen ayda yapılır. Ancak olağanüstü seçime gidebilmesi için yönetim kurulunun toptan çekilmesi, Yada Yönetim kurulundaki üye sayısının toplanma için gereken sayıdan aşağı düşmesi durumunda olur. Bu takdirde denetleme kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulunu  Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 16- Yönetim Kurulu 5 asıl ve  5 yedek üye olmak üzere genel kurulca  seçilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir karala görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter,, sayman ve üye’yi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa eden veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulun  Görev ve Yetkileri Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.               

a)- Dernek temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.               

b)- Gelir  ve  gider  hesaplarına  ilişkin  işlemleri  yapmak   ve gelecek dönmeme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak              

c)- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.              

d)- Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.              

e)- Genel Kurulda alınan karları uygulamak.               

f)- Her  faaliyet  yılı  sonunda  derneğin  işletme  hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim  kurulu  çalışmalarını  açıklayan  raporunu   düzenlemek,  toplandığında  genel  kurula sunmak.             

g)- Bütçenin uygulanmasını sağlamak.             

h)- Derneğe üye alınmasını veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.              

ı)- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.             

k)- Mevzuatın kendisine verdiği  diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönet im Kurulu Başkanın Görevleri Yönetim Kurulu Başkanı derneğin başkanı ve her konuda temsilcisidir. Yalnız taşınmaz  mallara ilişkin işlemlerde derneğin tüzel kişiliğini yönetim kurulu ile temsil eder.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının  Görevleri Başkan Yardımcısı Derneğin yazı işlerini yürütür. Bütün yönetim işlerinin düzenle yürütülmesini sağlar, başkan bulunmazsa ona vekalet eder.

Muhasibin  Görevleri Dernek gelir ve giderlerinin dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerleri gelir ve gider defterlerinde gösterilip gösterilmediği kontrol etmek. Harcamalın bütçe ve tüzük hükümlerine uygun olup olmadığını kontrol etmek. Bütçe tekliflerini hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak. Kasa ve banka hesap durumlarını kontrol etmek. Demirbaş defterinin tutulmasını ve demirbaşların işlenmesini sağlamak.

Denetim  Kurulunu Teşkili, Görev ve yetkileri

Madde 17- Denetleme kurulu 3 asıl,  3 yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve yetkileri: Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas  ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinden genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 18- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a)- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20-YTL, Aylık olarak ta 5-YTL aidat alınır. Bu  miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.              

b)- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.              

c)- Dernek tarafından çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması,  ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.              

d)- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.              

e)- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine olarak toplanacak bağış ve yardımlar.              

f)- Derneğin,  amacını  gerçekleştirmek  için   ihtiyaç  duyduğu  geliri   temin   etmek   amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.               

g)- Diğer kazançlar.

Madde 19- Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir. Veya mallarını satabilir. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

Madde 20- Derneğin hesap yılı takvim yılıdır.

Derneğin Defter Tutma Esas ve usulleri ve tutulacak Defterler

Madde 21- Defter Tutma esasları ve kayıt usulleri; Derneğin defter ve kayıtları, dernekler yönetmeliğinden belirtilen usul ve esasa uygun olarak Yönetim Kurlu kararı ile İşletme esasına göre defter tutulur.

Tutulacak Defterler Dernekte,aşağıda yazılı defterler tutulur.İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.           

a)- Karar Defteri:  Yönetim Kurulu karaları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve karaların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.            

b)- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları ve deftere işlenebilir.             

c)- Evrak kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik Posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.            

d)- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu defter işlenir.            

e)- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.            

f)- Alındı belgesi kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Defterlerin Tasdiki Dernekte tutulması zorunlu defterler kullanılmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir  ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak Bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço düzenlenmesi İşletme  hesabı  esasına  göre  kayıt  tutulması  durumunda  yıl  sonlarında  (31 Aralık) “İşletme hesabı Tablosu” düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 22- Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’ örneği bulunan ) “ Alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerin Bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafında düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise Fatura, parakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama  belgeleri ile yapılır.  Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’ncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası , bu kasmamda bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) gider makbuzu düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan ) “ Ayni yardım Teslim Belgesi “ ile yapılır. Kişi, Kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alında Belgeleri “(Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta)  yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki belgeleri Dernek adına gelir  tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki belgesi”  dernek tarafından üç  nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir.Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin  kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi;    Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel  kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 23- Derneğin,  bir  önceki  yıla  ait  faaliyetleri  ile  gelir  ve  gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 24- Mülki Amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;              

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,              

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren  otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan)  “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki iader amirliğine bildirilir.

Değişikliklerin bildirilmesi  Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” ; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana genel değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen “Dernek Organlarındaki Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 25- Dernekte  genel  kurul, yönetim  kurulu  veya  denetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurlu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 26- Dernek   amacını   gerçekleştirmek   ve   faaliyetlerini   yürütebilmek   için   ihtiyaç  duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Değiştirilmesi

Madde 27- Tüzük değişikliği genel kararı ile yapılır. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu  toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel  kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal varlığının Tasfiye Şekli

Madde 28- Genel kurul,  her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantın ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ,bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğe par, mal ve hakların tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.  Bu işlemlere,  feshe  ilişkin  kurul kararının alındığı  veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye halinde Çeltikli Köyü Dayanışma  ve Yardımlaşma Derneği ” ibaresi kullanılır.  Tasfiye kurulu,mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.  Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin  tamamlanmasına müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri  saklamakla görevlidir.  Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 29- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde-1 İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar,  derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim kurulu üyelerinin;

Adı ve Soyadı:              Görev Unvanı :

-Osman DÖNMEZ       Dernek Başkanı

-Zekai ÇEVİK                 Dernek Başkan Yrd.

-Musa TETİK                 Muhasip Üye

  • Osman DÖNMEZ 
  • Zekai ÇEVİK
  • Bedrettin YILMAZ
  • Ali AYTAÇ
  • Musa TETİK
  • Veysel ÇİFÇİ
  • Yusuf KAPLAN

Bu tüzük 29 (Yirmidokuz) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.